ದ್ವನಿ ಸುರಳಿಗಳು

ಶ್ರಿ ಗುರುದೇವ ಅತ್ಮಾನಂದರ ಧ್ವನಿಸುರಳಿಗಳು

ಶ್ರಿ ಗುರುದೇವ ಅತ್ಮಾನಂದರ ಬೊಧನೆಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಧ್ವನಿಸುರಳಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

Audio recodrings of Shri Swami Atmananda Guruji

#Name Play Download Format
1 Casset 01 YOUTUBE
2 Casset 02 YOUTUBE
3 Casset 03 YOUTUBE
4 Casset 04 YOUTUBE
5 Casset 05 YOUTUBE
6 Casset 06 YOUTUBE
7 Casset 07 YOUTUBE
8 Casset 08 YOUTUBE
9 Casset 09 YOUTUBE
10 Casset 10 YOUTUBE
11 Casset 11 MP3
12 Casset 12 MP3
13 Casset 13 MP3
14 Casset 14 MP3

Audio recodrings of Shri Surendra Guruji

#Name Play Download Format
1 Recorded in Dharawad
Dated 5.1.2015
MP3
2 Recorded in Dharwad
Dated 28-12-2014
MP3
3 Recorded in Gundenatti
Dated 18-10-2014
MP3
4 Recorded in Gundenatti
Dated 19-10-2014
MP3