ಪ್ರಕಟನೆಗಳು

Publised By: ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶನ, ಸುಖಯೋಗಾಶ್ರಮ, ಸಾ|| ಗುಂಡೇನಟ್ಟಿ    

# Name of the Book Language Author Prepared By Download
1 ಗುರಿ ಒಂದೇ ಸಾಧನೆ ಒಂದೇ Kannada ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಎಸ್ ಕುರಬರ

Publised By: ಶ್ರಿ ಆತ್ಮಾನಂದ ಆದ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹಂಗರಕಿ    

# Name of the Book Language Author Prepared By Download
2 ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ Kannada ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಆತ್ಮಾನಂದರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಆತ್ಮಾನಂದರು
3 ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಆತ್ಮಾನಂದರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಉಪದೇಶ ಸಾರ Kannada ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಆತ್ಮಾನಂದರು ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಆನಿಕಿವಿ
4 ನಿಜಸುಖ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರದೀಪ Kannada ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಆತ್ಮಾನಂದರು ದಿ. ಮಡಿವಳಪ್ಪಾ ವೀರಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳರ
5 ಸ್ವರೂಪ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ Kannada ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಆತ್ಮಾನಂದರು ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಆನಿಕಿವಿ
ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಎಸ್ ಕುರಬರ
6 ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಸಂಗ್ರಹ Kannada ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಆತ್ಮಾನಂದರು ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಎಸ್ ಕುರಬರ
7 ಶ್ರಿ ಸದ್ಗುರು ಆತ್ಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪ್ರವಚನ ಸಾರ Kannada ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಆತ್ಮಾನಂದರು ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಎಸ್ ಕುರಬರ
8 ಪ್ರಥಮಾನುಭೂತಿ Kannada ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಆತ್ಮಾನಂದರು ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಎಸ್ ಕುರಬರ
9 ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ Kannada ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಆತ್ಮಾನಂದರು ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಎಸ್ ಕುರಬರ
10 ಗಾಢನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿ Kannada ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಆತ್ಮಾನಂದರು ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಎಸ್ ಕುರಬರ
11 ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರಿ ಆತ್ಮಾನಂದರ ಪ್ರವಚನ ಗ್ರಂಥಗಲು Kannada ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಆತ್ಮಾನಂದರು
12 ಆತ್ಮಾನಂದ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಭಾಗ-2 Kannada ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಆತ್ಮಾನಂದರು ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಕಕ್ಕೇರಿ
13 ಕಾಮದಹನ Kannada ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಆನಿಕಿವಿ
14 ಅವಿದ್ಯೆಯು ಅನಾದಿ ಅನಂತವಲ್ಲ, ಅದು ಸಾದಿ ಸಾಂತವು Kannada ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಎಸ್ ಕುರಬರ
15 ಓಂ ನಮಃ ಸುಖಾಯ ಮಂತ್ರದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ Kannada ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಎಸ್ ಕುರಬರ
16 ಶ್ರಿ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಜೀವನ ಬೋಧಾಮೃತ Kannada ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ದೊಡಮನಿ
17 ವೇಮನ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಮಹಾನಿದ್ರಾ ಸಪ್ತಾಹ Kannada ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಆನಿಕಿವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಗಂಗಪ್ಪ ರಾಮಣ್ಣವರ
18 ಶೀ ಶಿವಾನಂದರ ಪ್ರವಚನ ಸಾರ Kannada ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಎಸ್ ಕುರಬರ
19 ಆತ್ಮಾನಂದ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಭಾಗ-1 Kannada ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಕಕ್ಕೇರಿ
20 ಆತ್ಮಾನಂದ ಭೋದ ಭಾಗ-1 Kannada ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಎಸ್ ಕುರಬರ
21 ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮತೀರ್ಥರ ಪ್ರವಚನ ಸಾರ Kannada ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಎಸ್ ಕುರಬರ
22 ನಿಜವಾದ ನಾನು ಯಾರು ? Kannada ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ಶಿವರಾವ ದೇಸಾಯಿ
23 ಆತ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ Kannada ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ಶಿವರಾವ ದೇಸಾಯಿ
24 ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ನುಡಿರತ್ನಗಳು Kannada ಶ್ರೀ ಮೊ ಫ ಕಬ್ಬಿನವರ
25 ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಚನಾಮೃತ Kannada ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ಶಿವರಾವ ದೇಸಾಯಿ
26 ಪುನರ್ಜನ್ಮ Kannada ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಎಸ್ ಕುರಬರ

Publised By: Shri Atmananda Adhyatma Prakashan, Hangaraki    

# Name of the Book Language Author Prepared By Download
27 Self Realisation English Shri Swami Atmananda Shri Swami Atmananda
28 First Intuition English Shri Swami Atmananda Shri Swami Atmananda
29 Eternal Peace English Shri Swami Atmananda Shri Swami Atmananda
30 Deep Sleep and Samadhi English Shri Swami Atmananda Shri Swami Atmananda
31 Ignorance is not beginningless and endless but it has a beginning and an end English Shri Swami Atmananda Shri Swami Atmananda
32 The goal is one and the path is one English Shri Swami Atmananda Shri Swami Atmananda
33 The life and teachings of Swami Sivananda of Nagnur-Gadag English Shri Swami Atmananda Shri Swami Atmananda
34 The Science of Happiness English Shri Surendra Shivrav Desai Shri Surendra Shivrav Desai
35 Who am I Really ? English Shri Surendra Shivrav Desai Shri Surendra Shivrav Desai