ಬೋಧನೆಗಳು

 • ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವದೇ ದೇವಪೂಜೆ.
 • ನೀತಿ ಪಾಲನೆಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಾಂತಿ.
 • ವಿಷಯಗಳ ಮೋಹ ಬಿಡುವದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ.
 • ಜ್ಞಾನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ.
 • ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಷಯವಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ.
 • ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾದರೆ ದುಃಖ, ಮನಸ್ಸು ನಿಶ್ಚಲವಾದರೆ ಸುಖ.
 • ದೇಹಭಾವ ದುಃಖಮಯ, ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿ ದುಃಖಮಯ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಭಾವ ಸುಖಮಯ.
 • ಮಾನವನು ತನ್ನ ದೈವದ ಶಿಲ್ಪಿ ತಾನೇ.
 • ಮಾನವ ಜನ್ಮವು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವು.
 • ಸುಖ- ದುಃಖದ ನಿರಂತರ ವಿಚಾರದಿಂದ ಮನೋನಿಗ್ರಹ.
 • ತನ್ನ ನಿಜಸ್ವರೂಪದ ನಿರಂತರ ನೆನಪಿನಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ.
 • ತನ್ನ ಅರಿವೇ ತನ್ನ ಗುರು.
 • ಮಾನವನು ಸುಖವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವದರ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಹೀನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ.
 • ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಭೋಗವು ದಣಿವು ಮತ್ತು ಬೇಸರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವದು.
 • ಸುಖವು ರೂಪರಹಿತವಿದೆ. ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಗಳಿಲ್ಲ, ಸುಖವು ಇದೆ. ಅದು ಆತ್ಮನ ಸುಖವು.
 • ತಾನು ದೇವರಲ್ಲ ಎನ್ನುವದೇ ಮಹಾಪರಾಧ.
 • ಆತ್ಮನ ಧರ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮ. ಅನಾತ್ಮ ಧರ್ಮ ಪರಧರ್ಮ.
 • ದೇಹಭಾವವನ್ನು ಅಳಿ, ದೇವ ತಾನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿ, ತಿಳಿದು ಉಳಿ.
 • ಸುಖವು ಸ್ವರೂಪದೊಳಗೆ ಇದೆ, ಹೊರಗೆ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.
 • ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಾವಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಶೋತ್ರಿಯತ್ವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ.
 • ಕರ್ಮ ನಿಯಮಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
 • ಶಾಶ್ವತ ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದುವದೇ ಮಾನವನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು.
 • ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜ್ಞಾನಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯವು.
 • ಮಾನವನು ತನ್ನ ಪ್ರಥಮಾನುಭೂತಿಯ ಸುಖದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ.
 • ವಿಶ್ವವು ಜಡ ಮತ್ತು ದುಃಖರೂಪವಿದೆ.
 • ವಿಶ್ವವು ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಪನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ.
 • ನೀನು ಆನಂದಸ್ವರೂಪನೇ ಇದ್ದಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮರೆತಿರುವಿ.
 • ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಜಾಗ್ರ, ಕನಸು ಮತ್ತು ಗಾಢನಿದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವು ಬಾಧೆ ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ.
 • ಮೂರೂ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ವರೂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೋರಿದ ತೋರಿಕೆಗಳು (ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು), ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ.
 • ಬರೇ ವೇಷದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಅವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವದು ಸ್ವರೂಪಾವಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧಕವಾಗುವದಿಲ್ಲ.
 • ಪ್ರಾಥರ್ಿಸುವದರಿಂದಾಗಲಿ, ಬೇಡುವದರಿಂದಾಗಲಿ, ಕೇಳುವದರಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹುಡುಕುವದರಿಂದಾಗಲಿ ಸುಖವು ದೊರೆಯಲಾರದು.
 • ಸುಖವೇ ಗುರಿ, ಸುಖದ ಭಾವವೇ ಸಾಧನೆ.
 • ಸ್ವರೂಪದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ದುಃಖವು ಬಂದಿರುವದು. ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸುಖವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವದು.
 • ಸುಖಕ್ಕೇ ನಮಸ್ಕಾರ.
 • ನನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೇ ನಮಸ್ಕಾರ.
 • ರಾಗದ ವಿಷಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಸ್ವರೂಪದ ಆನಂದವೇ ಆ ನಿಶ್ಚಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲನವಾಗುವದು. ಆದರೆ ಮಾನವನು ವಿಷಯವಸ್ತುಗಳೇ ಸುಖ ಕೊಡುವವು ಎಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
 • ಸುಖದ ಗುರುತಿಲ್ಲದೆ ಸುಖವನ್ನು ಬೇಡಲಾರೆವು.
 • ಮಾನವನಿಗೆ ಸುಖದ ಗುರುತು ಅವನ ಪ್ರಥಮಾನುಭೂತಿಯಿಂದಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹೇಗೋ ಮರೆತಂತಾಗಿದೆ.
 • ಗಾಢನಿದ್ರೆಯು ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆನಂದದ ಸ್ಥಿತಿಯು, ತುರ್ಯವು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆನಂದದ ಸ್ಥಿತಿಯು. ತುರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರುವಿನ ಆನಂದವಿದೆ, ಆದರೆ ಗಾಢನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನದ ಆನಂದವಿದೆ.
 • ತುರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಸುನಿಶ್ಚಿತವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಗಾಢನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ.
 • ತುಯರ್ಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಗಾಢನಿದ್ರೆ, ಕನಸು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಜಾಗ್ರಾವಸ್ಥೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವನು.
 • ತಾನು ಬದುಕುವದು ಇನ್ನುಳಿದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬದುಕಗೊಡುವದು, ಇದೇ ನೀತಿಯು.
 • ಆಶಾರಹಿತ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಸುಖ.
 • ಕಲಿತದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆ.
 • ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯುವದೆಂದರೆ ಸ್ವರೂಪವೇ ಇರುವದು, ಆಗುವದಲ್ಲ.
 • ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇ ಸುಖಮಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಅಜ್ಞಾನಿ ಜೀವರು ಸುಖವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಹೊರಗೆ ಹಡುಕುತ್ತಾರೆ.
 • ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಜಡದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಲ್ಲ.
 • ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ತಾತ್ಪೂತರ್ಿಕವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಸುಖವು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವದು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗಿ ದುಃಖವುಂಟಾಗುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದುವದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
 • ಸುಖವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
 • ವಿವೇಕ, ವೈರಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸತತ ಆತ್ಮಧ್ಯಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಾಧ್ಯ.